China

Fishing with cormorants, Yangshuo
Monk in White Horse Temple, Luoyang
Yao woman, Ping'an
Farmer in Ping'an, Guilin
Great wall
Local in Beijing
Yao minority woman
Forbidden city, Beijing
Terracotta warriors, Xi'an
1/5